ตัวอย่างค่าวัสดุค่าแรงงาน สพฐ.


คำแนะนำการใช้งาน ข้อมูลของ สพฐ.

            ข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ของ สพฐ. นี้เป็นเพียงตัวอย่าง ที่กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง จะต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง อย่างเคร่งครัด
            การจะนำข้อมูล นี้ไปใช้ได้ เช่นกรณี "ค่าแรงงาน" ที่ หลักเกณฑ์ราคากลางไม่ได้กำหนดไว้ (กรมบัญชีกลางไม่ได้ประกาศ) เท่านั้น ส่วน "ราคาวัสดุก่อสร้าง" จะเอาไปใช้ได้ก็ในฐานะราคาสืบ กรณีที่ไม่สามารถสืบหาจากแหล่งอื่นๆ
            หากจำเป็นต้องใช้ ก็ให้ใช้ ข้อมูลล่าสุดที่เป็นปัจจุบัน ที่ผมเอาของเก่าๆ มาลงด้วย ก็เพื่อเป็นแนวทางศึกษา ครับ ข้อมูลล่าสุดของ สพฐ. คือ ปีงบ 2555

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดาวน์โหลด
ตัวอย่างค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน (งานก่อสร้างอาคาร) ของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2551  1020 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 17 ก.ย. 2552 01:36 Aphisit Maksuwan
ċ

ดาวน์โหลด
ตัวอย่างค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน (งานก่อสร้างอาคาร) ของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2552  1293 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 17 ก.ย. 2552 01:36 Aphisit Maksuwan
ċ

ดาวน์โหลด
ตัวอย่างค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน (งานก่อสร้างอาคาร) ของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2553  1377 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 6 17 ก.ย. 2552 01:35 Aphisit Maksuwan
ċ

ดาวน์โหลด
ตัวอย่างค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน (งานก่อสร้างอาคาร) ของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2554   729 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 19 ก.ค. 2553 17:39 Aphisit Maksuwan
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน (งานก่อสร้างอาคาร)ของ สพฐ.ปีงบประมาณ 2554  791 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 ก.ย. 2554 09:12 Aphisit Maksuwan
Comments